Trameses

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF.
  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
  • Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.

Directrius per a l’autor/a

1.    Els textos poden redactar-se en català, castellà, francès, anglès o portuguès.
2.    Els articles han de tenir entre 6000 i 8000 paraules, incloent la bibliografia, les notes a peu de pàgina i el resum. El resum ha d’incloure un màxim de 6 paraules clau.
3.    Les ressenyes hauran de tenir entre 800 i 1000 paraules i els apunts etnogràfics, notes de recerca i comentaris entre 3000 i 5000.
4.    Les referències bibliogràfiques s'han d'incloure en el text com segueix: (Said 1990: 223).
5.    El títol ha d'anar en minúscula i negreta, sense sagnats ni centrats. Sota l'encapçalament, en minúscula, cal escriure el nom i cognoms de l'autor i sota el nom, en cursiva, la institució científica a la qual està vinculat.
6.    Els subtítols s’escriuran en negreta.
7.    Les citacions inferiors a quatre línies s’inclouran en el text principal entre cometes, i les superiors en un paràgraf independent del text principal sense cometes.
8.    La presentació de la bibliografia, al final del text i per ordre alfabètic, ha de seguir el model indicat en el requadre final.
9.    En el cas dels articles, al final del text i després de la bibliografia, cal redactar un resum, de 10 a 15 línies, en la llengua del text i en anglès. En el cas d’articles redactats en anglès, el resum en anglès també ha de ser o en català o en castellà.

 

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA / REFERENCES CITED

 

 Llibre / Libro / Book

TONKIN, E. et al. (eds) (1989) History and Ethnicity, ASA Monographs 27, London and New York: Routledge.

Capítol de llibre / Capítulo de libro / Book chapter

VALDÉS, R. (1991) "Ecología y trabajo en un concejo del occidente astur", in Prat, J. et al. (eds) Antropología de los pueblos de España, Madrid: Taurus Universitaria, pp.400-415.

Article de revista / Artículo de revista / Journal article

MALLART, Ll. (1995-96) "Jugar amb l'infinit", Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 8 (1), pp.9-43.

 Documents electrònics /Documentos electrónicos / Electronic and online sources

 AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION (2000[1992])  "Planning for the Future: Current Long-Range Plan for the American Anthropological Association", http://www.aaanet.org/committees/lrp/lrplan.htm, accessed January 18, 2001.

Ressenyes

Ressenyes de llibres, exposicions i documents audiovisuals recents. L'extensió d'aquests textos ha de ser entre 1000 i 3000 paraules.

Dossier

Publicació de dossiers temàtics que incloguin un mínim de 5 i un màxim de 10 articles

Comentari

Apunts etnogràfics, comentaris, projectes de recerca, notes de camp, aproximacions metodològiques, estrategies docents. L'extensió d'aquests breus textos ha d'oscil·lar entre 2000 i 5000 paraules.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.