Sobre la revista

Focus i abast

Quaderns-e es una revista publicada per l'Institut Català d'Antropologia des de l'any 2003. El seu objectiu es divulgar els resultats de recerques etnogràfiques i antropològiques realitzades en contextos diversos.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles, dossiers temàtics i comentaris són revisats per dos avaluadors externs al consell de redacció. En la seva avaluació, els experts dictaminen si el manuscrit (del qual desconeixen l'autoria) pot ser acceptat (explicant si calen revisions menors i quines són), revisat per l'autor/a i tornat a enviar (especificant sota quines condicions) o rebutjat (assenyalant quines són les raons per les quals es rebutja el manuscrit). Els avaluadors elaboren el seu informe tenint en compte la originalitat de la concepció i significat de les hipòtesis plantejades, la qualitat de la metodologia i les fonts utilitzades, la força i coherència de l’argument, l'adequació de l’estil i l'organització del text i les principals contribucions del text al camp de l’antropologia social en general. Els informes han de ser completats en un termini de dos mesos. Un cop finalitzats, els informes dels avaluadors externs son enviats pel Consell de Redacció a l’autor/ra.

Els revisors externs són doctors seleccionats en funció del seu coneixement sobre la temàtica del text a avaluar. El consell de redacció compta amb una base de dades de revisors elaborada durant els darrers deu anys.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Història de la revista

Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia va nèixer en format electrònic el 2003 per tal de complementar la revista impresa Quaderns. És una revista finançada per l'Institut Català d'Antropologia, indexada i que sotmet els seus articles a evaluació per parells a cegues. El principal objectiu de la revista és el de posar a l’abast d’un públic més ampli les aportacions científiques de l’antropologia, donar major visibilitat a la recerca realitzada a Catalunya i crear un espai internacional de debat i discussió sobre la nostra disciplina.

Des de l'any 2003 Quaderns-e ha estat un instrument d’expressió pels antropòlegs i antropòlogues catalans i d'arreu. Molts investigadors i investigadores han confiat en la revista per divulgar els resultats de les seves recerques etnogràfiques i obrir nous debats disciplinars.