Trameses

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».

Directrius per a l’autor/a

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS A LA REVISTA QUADERNS DE L’INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1. Els textos es poden redactar en català, castellà, francès, anglès o portuguès.

2. Cal presentar els treballs a https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/user/register (no s’admetran per correu electrònic o cap altra canal, cal enregistrar-se).

3. Els articles han de tenir una extensió d’entre 6.000 i 8.000 paraules, incloent la bibliografia, les notes a peu de pàgina i el resum. Les ressenyes han de tenir entre 800 i 1.000 paraules i els apunts etnogràfics, notes de recerca i comentaris entre 3.000 i 5.000.

4. En el cas dels articles, al final del text i després de la bibliografia, cal redactar un resum, de màxim 200 paraules, en la llengua del text i en anglès. En el cas d’articles redactats en anglès, el resum en anglès també ha de ser traduït al català o al castellà. El resum ha d’incloure un màxim de 6 paraules clau. Totes les traduccions han d’estar verificades lingüísticament.

5. El títol ha d’anar en minúscula i negreta, sense sagnats ni centrats. Sota l’encapçalament, en minúscula, cal escriure el nom i cognoms de l’autor/a i sota el nom, en cursiva, la institució científica a la qual està vinculat/da.

6. Els subtítols s’escriuran en negreta.

7. Les citacions inferiors a quatre línies s’inclouran en el text principal entre cometes, i les superiors en un paràgraf independent del text principal sense cometes.

8. Les referències bibliogràfiques s’han d’incloure en el text com segueix: (Said 1990: 223).

La presentació de la bibliografia, al final del text i per ordre alfabètic, ha de seguir el model indicat en el requadre final.

9. Cal presentar dues versions de l’article: una amb les referències de l’autor/a i l’altra anònima (sense referències que el/la puguin identificar).

10. En un full a part cal adjuntar el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça institucional i la personal o de contacte, el telèfon i el correu electrònic.


NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A LA REVISTA QUADERNS I QUADERNS-E DEL INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1. Los textos se pueden redactar en catalán, castellano, francés, inglés o portugués.

2. Hay que presentar los trabajos a https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/user/register (no se admitirán por correo electrónico o ninguna otra canal, es necesario registrarse).

3. Los artículos deben tener una extensión de entre 6.000 y 8.000 palabras, incluyendo la bibliografía, las notas a pie de página y el resumen. Las reseñas deben tener entre 800 y 1.000 palabras y los apuntes etnográficos, notas de investigación y comentarios entre 3.000 y 5.000.

4. En el caso de los artículos, al final del texto y después de la bibliografía, hay que redactar un resumen, de máximo 200 palabras, en la lengua del texto y en inglés. En el caso de artículos redactados en inglés, el resumen en inglés también debe ser traducido al catalán o al castellano. El resumen debe incluir un máximo de 6 palabras clave. Todas las traducciones deben estar verificadas lingüísticamente.

5. El título debe ir en minúscula y negrita, sin sangrados ni centrados. Bajo el encabezamiento, en minúscula, hay que escribir el nombre y apellidos del autor / a y bajo el nombre, en cursiva, la institución científica a la que está vinculado/a.

6. Los subtítulos se escribirán en negrita.

7. Las citaciones inferiores a cuatro líneas se incluirán en el texto principal entre comillas, y las superiores en un párrafo independiente del texto principal sin comillas.

8. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto como sigue: (Said 1990: 223).

La presentación de la bibliografía, al final del texto y por orden alfabético, debe seguir el modelo indicado en el recuadro final.

9. Hay que presentar dos versiones del artículo: una con las referencias del autor / a y la otra anónima (sin referencias que el / la puedan identificar).

10. En una hoja aparte se debe adjuntar el nombre y apellidos del autor / a, la dirección institucional y la personal o de contacto, el teléfono y el correo electrónico.

INSTRUCTIONS FOR THE SUBMISSION OF TEXTS TO QUADERNS DE L’INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1. Texts can be written in the following languages: Catalan, Spanish, French, English or Portuguese.

2. The works must be submitted at https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/user/register (they will not be accepted by email or any other channel, registration is required).

3. Articles should be between 6,000 and 8,000 words long, including the bibliography, footnotes, and abstract. The reviews should be between 800 and 1,000 words and the ethnographic notes, research notes and comments between 3,000 and 5,000.

4. In the case of articles, at the end of the text and after the bibliography, a summary must be written, of maximum 200 words, in the language of the text and in English. In the case of articles written in English, the abstract in English must also be translated into Catalan or Spanish. The abstract must include a maximum of 6 keywords. All translations must be linguistically verified.

5. The title must be in lowercase and bold, without indentations or centerings. Under the heading, in lower case, write the name and surname of the author and under the name, in italics, the scientific institution to which he / she is linked

6. Subtitles will be written in bold.

7. Citations of less than four lines will be included in the main text in quotation marks, and those above in a separate paragraph from the main text without quotation marks.

8. Bibliographic references will be included in the text as follows: (Said 1990: 223).

The presentation of the bibliography, at the end of the text and in alphabetical order, must follow the model indicated in the final box.

9. You must present two versions of the article: one with the author's references and the other anonymous (without references that he / she can identify).

10. The name and surname of the author, the institutional address and the personal or contact address, the telephone number and the email must be attached on a separate sheet.

 

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.