“Acollim. Però com acollim?” L’acollida des del sistema estatal de protecció internacional a Espanya

Autors/ores

  • Alèxia Rué Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.56247/qua.393

Paraules clau:

acollida, asil, recepció, ONG, treballadors/es d’acollida

Resum

En el marc de l’asil, “l’acollida” és un con­cepte en disputa. Mentre a nivell de les ins­titucions s’ha entès com una obligació legal derivada de la necessitat de protecció que s’as­sumeix de la persona refugiada, en altres con­texts pot ser entesa com un imperatiu moral o com una forma d’acció política enfront el sistema global de control de les migracions. Si les polítiques “d’acollida” s’han conver­tit en una de les prerrogatives bàsiques del dret d’asil a la Unió Europea, la realitat so­bre el terreny mostra una cara ben diferent. Els sol·licitants d’asil s’enfronten a situaci­ons de desprotecció a la majoria de països membres, incloent situacions de carrer, ex­trema pobresa i greus vulneracions de drets bàsics. A Espanya, “l’acollida” està estre­tament lligada al sistema públic de recep­ció, com també ho està la desprotecció de les persones sol·licitants d’asil i refugiades. Aquest article explora com aquesta idea de “l’acollida” s’ha articulat en el cas d’Espa­nya a través d’una aproximació etnogràfica a l’experiència de les treballadores de les organitzacions no governamentals que ges­tionen el programa estatal recepció d’asil i refugi. 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Agier, M. (2011). Managing the undesirables. Polity.

Agier, M. (2016). L’hospitalité aujourd’hui. College de France.

Amnesty International. (2016). Un sistema de acogida poco acogedor. Amnesty International.

Cabot, H. (2019). The business of anthropology and the European refugee regime. American Ethnologist, 46(3), 261-275.

Caponio, T., Ponzo, I. Giannetto, L. (2019). Comparative report on the multilevel governance of the national asylum seekers’ reception systems. CEASEVAL Research on the Common European Asylum System, 24.

Christie, A. (2003). Unsettling the “social” in social work: responses to asylum seeking children in Ireland. Child & Family Social Work, 8(3), 223-231.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. (2020). Informe 2020: Las personas refugiadas en España y Europa. CEAR.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. (2019) Informe 2019. Las personas refugiadas en España y Europa. CEAR: Madrid.

d’Hallouin-Mabillot, E. (2012). Les épreuves de l’asile. École d’Hautes Etudes en Sciencies Sociales.

Darling, J. (2016). Privatising asylum: neoliberalisation, depoliticisation and the governance of forced migration. Transactions of the Institute of British Geographers, 41(3), 230-243. https://doi.org/10.1111/tran.12118

Davies, T., Isakjee, A. i Dhesi, S. (2017). Violent Inaction: The Necropolitical Experience of Refugees in Europe. Antipode, 49(5), 1263-1284. https://doi.org/10.1111/anti.12325

De Genova, N., Garelli, G. i Tazzioli, M. (2018). Autonomy of Asylum?: The Autonomy of Migration Undoing the Refugee Crisis Script. South Atlantic Quarterly, 117(2), 239- 265. https://doi.org/10.1215/00382876-4374823

Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection.

Estrada Villaseñor, C., Iglesias Martínez, J., Urrutia, G., Buades, J. i Vicente, T. (2018). ¿Acoger sin integrar? Asociación Claver.

Fassin, D. (2009). Les économies morales revisitées. Annales. Historie, Sciences Sociales, 64, 1237-1266.

Fassin, D. (2011). Violence, Truth and the Politics of the Body. Social Research, 78(2), 281-298.

Fassin, D. (2013). The Precarious Truth of Asylum. Public Culture, 25(1 69), 39-63. https://doi.org/10.1215/08992363-1890459

Fassin, D. (2015). Vista de La economía moral del asilo. Reflexiones críticas sobre la «crisis de los refugiados» de 2015 en Europa. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXX(julio-diciembre 2015), 277-290.Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión . Siglo Veintiuno Editores.

Garcés-Mascareñas, B. (2019). Ser o no ser: deficiencias del sistema estatal de acogida. Notes Internacionals CIDOB, 214, 1-5.

Garcés-Mascareñas, B. i Pasetti, F. (2019). ¿A más solicitudes de asilo igual recepción? El sistema de acogida en España desde 2015. Anuario CIDOB de La Inmigración 2019, (November), 114-126. https://doi.org/DOI:doi.org/10.24241/Anuario-CIDOBInmi.2019.114

Harrell-Bond, B. (1986). Imposing aid : Emergency assistance to refugees. Oxford medical publications.

Hayes, D. i Humphries, B. (2004). Social Work, Immigration and Asylum. London: Jessica Kingsley Publishers.

Humphris, R. i Sigona, N. (2019). Outsourcing the ‘best interests’ of unaccompanied asylum-seeking children in the era of austerity. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(2), 312-330.

Iglesias Martínez, J. i Estrada, C. (2018). ¿Birds of passage? La integración social de la población refugiada en España. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 7(1), 144-167.

Iglesias Martínez, J., Rua, A. i Ares, A. (2020). Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la población de origen inmigrante en España. Fundación Foessa.

Isin, E. F. (2008). Theorizing acts of citizenship. Dins Isin, Engin F. and Nielsen, Greg M. (eds.) Acts of Citizenship. London, UK: Palgrave Macmillan, pp. 15-43.

Jubany, O. (2011). Constructing truths in a culture of disbelief: Understanding asylum screening from within. International Sociology, 26(1), 74-94.

Jubany, O. (2017). Screening Asylum in a Culture of Disbelief: Truths, Denials and Skeptical Borders. Palgrave Macmillan.

Jubany, O. i Rué, A. (2020). The [dis]order of the Spanish asylum reception system. In O. Sacramento, E. Challinor, & P. G. Silva (Eds.), Quest for Refuge. Reception responses from the Global North (pp. 149-170). Húmus.

Kobelinsky, C. (2008). « Faire sortir les déboutés ». Gestion, contrôle et expulsion dans les centres pour demandeurs d’asile en France. Cultures & Conflits, 71(71), 113-130.

Kritzman-Amir, T. (2011). Privatization and Delegation of State Authority in Asylum Systems. Law & Ethics of Human Rights, 5(6), 194-215.

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Boletín Oficial de Estado (BOE) núm. 263, de 31/10/2009, Madrid, España.

Levy, C. (2010). Refugees, Europe, camps/state of exception: “Into the zone”, the European Union and extraterritorial processing of migrants, refugees, and asylum-seekers (theories and practice). Refugee Survey Quarterly, 29(1), 92-119.

Malkki, L. H. (1996). In The News Speechless Emissaries : Refugees , Humanitarianism, and Dehistoricization. African Affair, 11(3), 377-404.

Masocha, S. (2015). Construction of the ‘other’ in social workers’ discourses of asylum seekers. Journal of Social Work, 15(6), 569-585.

Mountz, A. (2010). Seeking asylum: Human smuggling and bureaucracy at the border. Minneapolis: University of Minnsesota Press. ISBN:978-0-8166-6537-2 (Cloth).

Peutz, N. i De Genova, N. (2010). The Deportation Regime. Sovereignty, Space and the Freedom of Movement. Durham & London: Duke University Press.

Puggioni, R. (2016). Rethinking International Protection. The Sovereign, the State and the Refugee. Palgrave macmillan.

Redfield, P. (2005). Doctors, borders, and life in crisis. Cultural Anthropology. John Wiley & Sons, Ltd.

Sandalio, R. N. (2018). Life after trauma: the mental-health needs of asylum seekers in Europe. Migration Policy Institute.

Schuster, L. (2011). Turning refugees into “illegal migrants”: Afghan asylum seekers in Europe. Ethnic and Racial Studies, 34(8), 1392-1407.

Schuster, L. i Solomos, J. (2002). Rights and wrongs across European borders: Migrants, minorities and citizenship. Citizenship Studies, 6(1), 37-54.

Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State. Yale University Press.

Descàrregues

Publicades

2022-11-08

Com citar

Rué, A. . (2022). “Acollim. Però com acollim?” L’acollida des del sistema estatal de protecció internacional a Espanya. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), 31–51. https://doi.org/10.56247/qua.393