“Aquella escola era casa meva”: Mobilitat de l’alumnat i acollida des de l’experiència infantil

Autors/ores

  • Miquel Martorell Faus Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.56247/qua.397

Paraules clau:

acollida, infants, escola, mobilitat, alumnat

Resum

L’“acollida” en l’àmbit escolar català s’ha relacionat tradicionalment amb les migra­cions internacionals. Tanmateix, els canvis sociodemogràfics dels últims anys han ge­nerat nous patrons de mobilitat residencial i escolar, que afecten infants tant nacionals com d’origen estranger. Aquest article explo­ra etnogràficament la realitat de l’acollida en escoles d’Educació Primària de Catalu­nya a partir del fenomen de la mobilitat es­colar. L’article se centra en les experiències en primera persona de l’alumnat de nova incorporació, documentades a través d’una etnografia escolar comparativa en dues es­coles públiques de la regió metropolitana de Barcelona. Per una banda, s’explora la manera com aquests nens i nenes perce­ben els dispositius designats oficialment a acollir. Per l’altra, s’analitzen les relacions i interaccions desplegades amb la seva ar­ribada al centre, interpretades com a pràctiques informals d’acollida. Això permet evidenciar la importància de les xarxes re­lacionals dins del grup d’iguals i contribuir a l’estudi de la sociabilitat infantil en mo­ments de transició.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Acogida [Defs. 1 i 2] (s.d.). Diccionario de la llengua española (Real Academia Española). Recuperat el 25 de gener de 2021, de https://dle.rae.es/acogida

Acollir [Defs. 1 i 2] (s.d.). Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans). Recuperat el 25 de gener de 2021.

Alegre, M.À. (2005). Educació i immigració: l’acollida als centres educatius. Mediterrània.

Alegre, M.À. (2009). Políticas de “acogida escolar” en Catalunya. Una aproximación crítica. Perspectiva Escolar, 332, 61-70.

Alegre, M.À., Benito, R., González, S. (2006). Immigrants als instituts. L’acollida vista pels seus protagonistes. Editorial Mediterrània/Fundació Jaume Bofill.

Aloguín, A., Feixas, M. (2009). La incorporación y acogida en la escuela infantil y primaria en Catalunya : percepciones de maestros, tutores y directores. Revista Profesorado, 13(1), 141-155.

Barrachina, M., Faus, M., Monner, T. (2011). El procés d’acollida a les famílies nouvingudes des de l’AMPA. Guix: Elements d’acció educativa, 373, 46-49.

Besalú, X. (2006). El plan para la lengua y la cohesión social (Plan LIC) del gobierno de Cataluña. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 20(2), 45-68.

Bluebond-Langner, M., Korbin, J. E. (2007). Challenges and Opportunities in the Anthropology of Childhoods: An Introduction to “Children, Childhoods, and Childhood Studies”. American Anthropologist, 109(2), 241-246. https://doi.org/10.1525/aa.2007.109.2.241

Bonal, X., Zancajo, A. (2020). Elección de Escuela, Movilidad y Segregación Escolar del Alumnado Vulnerable en Barcelona. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 18(4), 197-218. https://doi.org/10.15366/reice2020.18.4.008

Booth, T., Ainscow, M. (2000). Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Centre for Studies in Inclusive Education.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dins J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education (p. 241-258). Greenword Press.

Boussif, I. (2019). La acogida de los alumnos inmigrantes en los centros educativos españoles. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33(2), 81-94.

Brown, B., Klute, C. (2003). Friendships, cliques, and crowds. Dins G. Adams, M. Berzonsky (Eds.), Blackwell handbook of adolescence (p. 330-348). Malden, MA: Blackwell.

Carbonell, F. (2006a). L’acollida. Acompanyament d’alumnat nouvingut. Eumo Editorial/Fundació Jaume Bofill.

Carbonell, F. (2006b). L’Omar i l’Aixa. Socialització dels fills i filles de famílies marroquines. Eumo Editorial/Fundació Jaume Bofill.

Carbonell, F. (2007). Vinguts del centre del món. Socialització dels fills i filles de famílies xineses. Eumo Editorial/ Fundació Jaume Bofill.

Carrasco, S., Narciso, L. (2015). Migración, movilidad y experiencia escolar. Jóvenes con trayectorias de movilidad en un sistema normalizador de la inmovilidad. Dins F.J. García Castaño, A. Megías, J. Ortega Torres, Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, Universidad de Granada.

Carrasco, S., Pàmies, J., Bereményi, B. Á., Casalta, V. (2012). Más allá de la “matrícula viva”. La movilidad del alumnado y la gestión local de la escolarización en Cataluña. Papers, 97(2), 311-341. http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v97n2.394

Carrasco, S., Pàmies, J., Narciso, L. (2012) A propósito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educación inclusiva en Cataluña (España). Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 6(1), 105-122.

Carrasco, S., Pàmies, J., Ponferrada, M., Ballestín, B., Bertran, M. (2009). Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas. EMIGRA Working Papers, 126. Recuperat el 29 de gener de 2021.

Corsaro, W.A. (1979). ‘We’re Friends, Right?’: Children’s Use of Access Rituals in a Nursery School. Language in Society, 8 (3), 315-336. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya (s.d.) Acollida per a les famílies. Recuperat el 27 de gener de 2021, de http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/doc-definicio-introduccio/acollida.pdf

Fernández Enguita, M., Terrén Lalana, E., Gaete Ficciella, J. M. (2008). ¿Fronteras en el aula?: contacto transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado. Revista de Educación, 34, 157-181.

García Castaño, F.J., Rubio Gómez, M., Bouachra, O. (2008). Población inmigrante y escuela en España: un balance de investigación. Revista de Educación, 345, 23-60.

Garreta, J., Palaudàrias, J.M. (2008). La acogida del alumnado de origen inmigrante: un análisis comparado desde la situación en Cataluña. Revista Española de Educación Comparada, 14, 49-78.

Glick-Schiller, N., Salazar, N. B. (2013). Regimes of Mobility across the Globe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(3), 183-200. https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.723253

González, S. (2014). Redes de amistad del alumnado extranjero en los institutos: Causas institucionales e impactos académicos (Tesi Doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperada el 29 de gener de 2021, de https://www.tdx.cat/handle/10803/285421#page=1

Hallinan, M. T., Williams, R. A. (1990). Students’ Characteristics and the Peer-Influence Process. Sociology of Education, 63(2), 122-132.

Kemper, R., Bradt, L., Keygnaert, I., Pulinx, R., Van Avermaet, P., Derluyn, I. (2020). Separating newcomers: pragmatism or ideology? Schools’ responses to newly arrived migrants in Flanders. International Journal of Inclusive Education.

Lash, A. A., Kirkpatrick, S. L. (1990). A Classroom Perspective on Student Mobility. The Elementary School Journal, 91(2), 177-191. https://doi.org/10.1086/461645

Leonard, M. (2005). Children, Childhood and Social Capital: Exploring the Links. Sociology, 39 (4), 605-622.

Martorell-Faus, M., Carrasco, S. (2020). Itinerarios de movilidad y precarización: experiencias y narrativas infantiles sobre la crisis habitacional. Revista Española de Sociología, 29 (2), 249-265. http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2020.14

Martorell-Faus, M. (2021). Dibujando la (in)movilidad. Potencial y limitaciones de una técnica participativa centrada en la infancia. Sociedad e infancias, 5 (Especial), 61-74. https://doi.org/10.5209/soci.70685

Martorell-Faus, M., Carrasco, S. (2021). Honduran children’s views on migrating to Barcelona: narratives of violence, hardship and family strategies. Dins M. Montero-Sieburth;R. Mas; J. Eguren; N. Garcia-Arjona (Eds.), Contemporary Perspectives on migrant families, children and youth. Routledge.

Oller, C., Colomé, E. (2010). Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización. Graó.

Ponferrada, M., Carrasco, S. (2010). Togetherness, coexistence or confrontation – The impact of school climate and culture on peer-to-peer social relations in Catalonia, Spain. Mediterranean Journal of Educational Studies, 15 (1), 87-107.

Rodríguez-Fernández, J.E., Pereira, V.S., Pereira, B., Condessa, I. (2019). Análisis de la interacción entre pares en los recreos de 1º ciclo de enseñanza básica en Portugal. Retos, 36, 97-102.

Rubin, K. H., Bukowski, W. M., Parker, J. G. (2006). Peer Interactions, Relationships, and Groups. Dins W. Damon, R. M. Lerner, N. Eisenberg (Eds.), Handbook of Child Psychology (p. 571-645). Wiley.

Rumberger, R. W. (2015). Student Mobility: Causes, Consequences, and Solutions. National Education Policy Center. Recuperat el 24 de gener de 2021, de http://nepc.colorado.edu/publication/student-mobility

Silveira Barbosa, M. C. (2014). La ética en la investigación etnográfica con niños y niñas. Tendencias iniciales. Dins C. Osuna, P. Mata-Benito (Eds.), Gestión de acceso al campo y devolución de los resultados (p. 31-36). Traficante de Sueños.

Simó, N. (2011). L’acollida d’alumnat immigrat en el sistema educatiu a Catalunya: reflexions i propostes a partir de l’anàlisi del cas de Vic. Temps d’Educació, 40, 147-162.

Simó, N., Pàmies, J., Collet, J., Tort, A. (2013). La acogida educativa en los centros escolares en Cataluña: más allá de los recursos específicos para el alumnado de nueva incorporación. Revista Complutense de Educación, 25 (1), 177-194.

Simó-Gil, N., Tort-Bardolet, A. (2020). Els reptes de la participació democràtica a l’educació secundària. Revista Catalana de Pedagogia, 17, 99-120.

Siqués, C. (2008). Les aules d’acollida d’educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats. (Tesi Doctoral). Universitat de Girona. Recuperada el 29 de gener de 2021, de https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8009/tcsj.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Vila, I., Canal, I., Mayans, P., Perera, S., Serra, J.M., Siqués, C. (2007). Les aules d’acollida de l’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya: un estudi comparatiu. Catalan Review, 21(1), 351-377.

Zamora, G. (2011). Movilidad escolar en Chile. Análisis de las implicacions para la calidad y equidad de la educación. Estudios Pedagógicos, 37(1), 53-69. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000100003

Descàrregues

Publicades

2022-11-08

Com citar

Martorell Faus, M. . (2022). “Aquella escola era casa meva”: Mobilitat de l’alumnat i acollida des de l’experiència infantil. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), 119–139. https://doi.org/10.56247/qua.397